Начало | IRC HELP | IRC ФОРУМ | HTML Chat | Вход

от: Antonia (регистриран)

Този help е преведен за вас от vasil

Текстът е набран и редактиран от Антония


ChanServ команди:

REGISTER За регистрация на канал
DROP Изтриване на регистриран канал
IDENTIFY Идентифициране пред Chanserv (като основател на канал)
SET Настройка на различни опции, свързани с канала
ACCESS Променяне на списъка с потребители за достъп на канала
AKICK Променяне на списъка с потребители за ритане от канала
LEVEL Променяне на нивата, изисквани за различните настройки по канала
LIST Показва списък на регистрираните канали
INFO Показва информация за даден канал
INVITE Праща покана за даден канал
OP Дава операторски права за даден канал
HALFOP Дава HalfOp права за даден канал
VOICE Дава Voice за даден канал
UNBAN Премахва Ban на даден канал
CLEAR Изчистване на настройките за даден канал

Syntax: REGISTER

Регистрира #канал. С тази парола по всяко време собственикът наканала може да се IDENTIFY пред ChanServ и да
смени настройките на канала. За да регистрираш канал трябва:

1. да имаш op в него;
2. никът ти да е регистриран и да си се идентифицирал пред NickServ;
3. естествено / каналът да не е регистриран/ преди това от друг.

След като регистрираш канал автоматично ставаш негов притежател и ще можеш да даваш на другите ограничен или
не чак толкова ограничен достъп до твоя канал, използвайки командата ACCESS. Каналът ще бъде дропен
автоматично ако регистрацията на ника ви изтече. Освен това, ако нито един от хората, имащи ACCESS в канала,
не влезе в него за период от един месец, каналът ще бъде дропен.

Пример:
/msg ChanServ register #канал парола
Регистрира #канал на името на ника, използвал командата с парола "парола"


Syntax: DROP [парола] [securepass]

Премахва регистрацията на #канал. Само притежателят на канала може да използва командата DROP. Освен това
притежателят на канала трябва да се IDENTIFY преди да използва тази команда. Също така притежателят на канала
трябва да напише и securepass-а на своя ник.

Пример:
/msg ChanServ drop #канал парола парола_на_ника
Chanserv ще дропи #канал, стига двете пароли да са верни.


Syntax: IDENTIFY

Много команди на ChanServ могат да се използват само от притежателя на канала. Чрез IDENTIFY показвате на
ChanServ, че вие сте притежател на канала.

Пример:
/msg ChanServ identify #канал това_ми_е_паролата
Ако паролата е вярна, ChanServ ще ви разпознае като притежател на #канал


Syntax: SET [параметри]

Дава възможност на притежателя на канала и на потребителите, имащи необходимото ниво на достъп, да настройват
различни опции или информация за канала. За повече информация относно дадена команда напишете: /msg ChanServ
HELP SET

Възможните опции са:

* FOUNDER - За смяна на притежателя на канала
* SUCCESSOR - За смяна на съпритежателя на канала
* PASSWORD - За смяна на паролата на канала
* MLOCK - За заключване на дадени chanmodes
* TOPIC - За смяна на topic на канала
* TOPICLOCK - За "заключване" на topic на канала
* PRIVATE - Скрива информацията на канала
* SECUREOPS - Засилва сигурността в канала
* RESTRICTED - Ограничава достъпа до канала
* SECURE - Активира функциите на ChanServ за защита
* ENTRYMSG - За смяна на "входното съобщение"
* EMAIL - За смяна на e-mail на канала
* URL - За смяна на страницата на канала
* FORGET - Кара ChanServ да "забрави" канала ЗАВИНАГИ
* GUARD - Вкарва/изкарва ChanServ от/в канала
* SPLITOPS - За запазване/махане на оповете след сплит
* VERBOSE - Съобщава на операторите за промени в листа за достъп


Syntax: SET FOUNDER

Сменя ника на притежателя на канала.


Syntax: SET SUCCESSOR

Сменя ника на съпритежателя на канала. Ако регистрацията на ника на притежателя на канала някога изтече, то
съпритежателят на канала ще бъде новия притежател. Ако регистрацията на никовете и на двамата изтече, каналът
ще бъде дропен автоматично.


Syntax: SET PASSWORD

Сменя паролата на канала. За да се извърши смяната притежателят на канала трябва да даде и securepass на ника
си.


Syntax: SET MLOCK

С помощта на тази команда можете да накарате ChanServ да "заключи" дадени chanmodes. Всички chanmodes,
написани след знака "+" няма да могат да бъдат махани, а всички chanmodes, написани след знака "-" няма да
могат да бъдат слагани. Ако за параметър посочите само "+", ChanServ ще позволява смени на всички chanmodes.
Възможните chanmodes са: tniklspmIRca

Примери:
/msg ChanServ SET #канал MLOCK -mi
ChanServ ще маха "m" и "i" chanmodes, ако някой ги сложи
/msg ChanServ SET #канал MLOCK -i+sk 1234
ChanServ маха "i" и слага "s" и "k" chanmodes, като паролата за канала остава "1234"
/msg ChanServ SET #канал MLOCK +
ChanServ ще позволява смяна на всички chanmodes


Syntax: SET TOPIC

Сменя топикът на канала. Когато TOPICLOCK в канала е ON, топикът може да бъде сменян само с тази команда. За
да изтриете топика, подайте параметър "-".

Примери:
/msg ChanServ SET #канал TOPIC Добре дошли
ChanServ ще смени топика на "Добре дошли"
/msg ChanServ SET #канал TOPIC -
Изтрива топика на канала


Syntax: SET TOPICLOCK {ON|OFF}

Ако TOPICLOCK е ON, ChanServ няма да позволи на никой друг освен на притежателя на канала да сменя топика.
Единственият начин, по който може да бъде сменен топика, когато TOPICLOCK е ON е чрез командата SET
TOPIC


Syntax: SET PRIVATE {ON|OFF}

Ако PRIVATE е ON, каналът няма да бъде показван в списъка с канали, когато някой използва командата LIST.


Syntax: SET SECUREOPS {ON|OFF}

Когато SECUREOPS е ON, само потребители, които имат ниво на достъп по-голямо или равно на това за AUTOOP, ще
могат да получават операторски права в канала .


Syntax: SET RESTRICTED {ON|OFF}

Когато RESTRICTED е ON, всеки потребител, който има ниво на достъп по-малко от необходимото за AUTOOP в
канала, ще бъде kick/ban-ван когато се опита да влезе в канала.


Syntax: SET SECURE {ON|OFF}

Активира/дезактивира функциите на ChanServ за сигурност в канала. Когато SECURE е ON само потребители, които
са регистрирали никовете си и са се IDENTIFY пред NickServ ще могат да използват командите и да се възползват
от привилегиите, които предлага ChanServ.

Syntax: SET ENTRYMSG

Служи за настройка на съобщение, което ChanServ изпраща на всеки потребител, влязъл в канала. За да
премахнете текущото съобщение използвайте "-" като текст на съобщението.

Примери:
/msg ChanServ SET #канал ENTRYMSG Здравей!
Настройва съобщението на "Здравей!"
/msg ChanServ SET #канал ENTRYMSG -
Изтрива съобщението.


Syntax: SET EMAIL

Служи за настройка на e-mail на канала. Ако е посочен, то когато някой даде команда INFO за канала, ще му бъде
показан e-mail адреса. За да изтриете текущия адрес, използвайте параметър "-".

Примери:
/msg ChanServ SET EMAIL pesho@abv.bg
Настройва се e-mail на канала на "pesho@abv.bg"
/msg ChanServ SET EMAIL -
Изтрива се e-mail на канала.


Syntax: SET URL

Сменя адреса на страницата на канала. Ако е дадена някаква страница, когато потребител даде команда INFO за
канала, то ChanServ ще изпрати освен другата информация и URL на страницата на канала. За да изтриете текущата
страница използвайте "-" за параметър.

Примери:

/msg ChanServ SET #канал URL http://kanal.bg
Сменя адреса на страницата на канала с http://kanal.bg
/msg ChanServ SET #канал URL -
Изтрива страницата на канала.


Syntax: SET FORGET {ON}

С използването на тази команда казвате на ChanServ да "забрави", че каналът е регистриран. След като я
напишете, ChanServ ще напусне канала и никой друг няма да може да го регистрира. Никой няма да може да получи
операторски права чрез ChanServ или да използва някоя от другите функции на ChanServ. Тази команда е
предназначена за онези, които не искат ChanServ да стои в канала им, но искат да попречат на други да го
регистрират. Единственият начин да върнеш ChanServ обратно в канала е да дропиш канала и да го регистрираш
отново.


Syntax: SET GUARD {ON|OFF}

Когато GUARD е ON ChanServ ще бъде постоянно в канала. Едно от най-големите предимства на това е, че в канала
ще има някой даже и когато последният потребител напусне.

Примери:
/msg ChanServ SET #канал GUARD On
Вкарва ChanServ в канала
/msg ChanServ SET #канал GUARD OFF

Изкарва ChanServ от канала


Syntax: SET SPLITOPS {ON|OFF}

Когато SPLITOPS е ON, всеки потребител, който е получил операторски права по време на сплит, ще запази @ и
след края на сплита. По този начин може да се избегне вълната от деопване на потребители от ChanServ.


Syntax: SET VERBOSE {ON|OFF}

Когато VERBOSE е ON, всяка промяна в списъка за достъп до канала ще бъде оповестявана на операторите в канала.


Syntax: ACCESS

* ACCESS ADD
* ACCESS DEL
* ACCESS LIST [хост]

С помощта на командата ACCESS можете да давате/отнемате правото на други да използват различните команди на
ChanServ в канала ви в зависимост от нивото на достъп, което им дадете (с /msg ChanServ LEVEL LIST можете да
видите различните нива на достъп ). Всички останали ще имат ниво на достъп от 0.


Syntax: ACCESS ADD

Командата ACCESS ADD дава ниво на достъп на посочения ник или хост за съответния канал . Ако никът или хостът
вече имат някакво ниво на достъп, то се променя на посоченото в командата . За да видите възможните нива на
достъп напишете /msg ChanServ LEVEL #канал LIST

Примери:
/msg ChanServ #канал add gosho 10
Ник gosho с какъвто и да е хост ще получи ниво на достъп от 10 за #канала
/msg ChanServ #канал add *!*@my.host 39
Всички никове, които използват my.host ще получат ниво на достъп 39 v #канала


Syntax: ACCESS DEL *

Командата ACCESS DEL изтрива всички нива на достъп, които изтрива на всички нива на достъп, които отговарят на
дадения хост. Ако е даден номер се изтрива само отговарящия на този номер хост. Чрез командата ACCESS LIST
можете да видите всички хостове/никове, които имат достъп до канала.

Примери:
/msg ChanServ access #канал del *!*@bad.boy.com
Премахва от списъка за достъп хост *!*@bad.boy.com
/msg ChanServ access #канал del 1
Премахва от списъка за достъп хост ник номер 1.


Syntax: ACCESS LIST [хост]

Командата ACCESS LIST показва списъка на имащите ниво на достъп до канала. Ако е посочен хост ще бъде показан
списъсът от тези, които отговарят на него.

Syntax: AKICK

* AKICK ADD [причина]
* AKICK DEL
* AKICK LIST [хост]

Служи за управление на списъка на постоянно изгонените от канала потребители или т. нар. "черен списък". Ако
някой от този списък се опита да влезе в канала, ChanServ ще го kick/ban-ва автоматично.


Syntax: AKICK ADD [причина]

Вкарва дадения хост в "черния" списък на канала. Посочването на причина не е задължително. Тази команда не
може да се използва за хостове, които имат ниво на достъп по-високо от вашето.

Пример:

/msg ChanServ akick #kanal pesho*!*@*
Винаги kick-ва ник pesho от какъвто и да е хост


Syntax: AKICK DEL

Командата AKICK DEL изтрива всички хостове, които отговарят на хост от "черния" списък на канала. Ако е даден
номер се изтрива само хоста, съответстващ на номера.

Примери:
/msg ChanServ akick #канал del gosho*!*
/msg ChanServ akick #канал del 1


Syntax: AKICK LIST [хост]

Чрез командата AKICK LIST можете да видите "черния" списък. Ако е даден хост ще бъдат показани само
потребителите, отговарящи на този хост.

Примери:
/msg ChanServ akick #канал list
Ще покаже пълния списък.
/msg ChanServ akick #канал list *!*@.ru*
Ще покаже само съдържащите този хост записи.


Syntax: LEVEL SET
Syntax: LEVEL RESET
Syntax: LEVEL LIST

Сменя нивото на достъп, необходимо за да може да се подаде дадена команда. Тази команда дава възможност на
притежателя на канала да настройва нивата на достъп според своите нужди. За повече помощ RESET | LIST


Syntax: LEVEL SET

Командата LEVEL SET служи за смяна на нивото на достъп, необходимо за използване на дадена команда в канала.
Ако даден потребител има ниво на достъп по-голямо или равно на посочената стойност, той ще може да използва
дадената команда или да се ползва с дадени привилегии (в зависимост от конкретното ниво на достъп). За
получаване на списък от всички нива на достъп и съответните им номера напишете /msg ChanServ LEVEL #канал
LIST

Пример:
/msg ChanServ LEVEL #канал SET autoop 20
Сменя стойността на нивото на достъп, необходимо на потребителя за автоматичо получаване на операторски
права на 20
/msg ChanServ LEVEL #канал SET 8 11
Прави същото, но на ниво 11 (8 е номера на нивото за autoop)


Syntax: LEVEL RESET

Командата LEVEL RESET служи за връщане на стойността по подразбиране на дадено ниво на достъп. За да видите
каква е текущата стойност на дадено ниво на достъп и съответния му номер напишете : /msg ChanServ LEVEL
#канал LIST

Примери:

/msg ChanServ LEVEL #канал RESET autovoice
Ще върне стойността по подразбиране на нивото за autovoice (5)
/msg ChanServ LEVEL #канал RESET all
Ще върне стойността по подразбиране на всички нива на достъп.
/msg ChanServ level #канал RESET 8
Ще върне стойността по подразбиране на ниво 8 (autoop).


Syntax: LEVEL LIST

Командата LEVEL LIST служи за показване на актуалните нива на достъп заедно със съотвения им тип / номер,
който можете да използвате с командите LEVEL SET и LEVEL RESET.


Syntax: LIST

Дава списък с всички регистррани канали, които отговарят на дадения критерии. Канали, които са PRIVATE няма да
бъдат изписани.


Пример:
/msg ChanServ LIST #bleh
ChanServ ще покаже списък с всички канали, чието име съдържа bleh.


Syntax: INFO

Показва информация за #канала - кой е притежателя му, кога е регистриран, какъв е топика и т.н.

Пример:
/msg ChanServ info #канал
ChanServ ще покаже информацията за #канала.


Syntax: INVITE

Кани ника, който е използвал командата в #канала. Полезна команда, ако каналът ви е +i (invite only).

Пример:
/msg ChanServ INVITE #канал
ChanServ ще ви покани в #канала.


Syntax: OP [никове]

Дава оп на [никовете] в дадения кянял. Ако не е даден ник, ChanServ ще даде оп на ника, който е използвал
командата. Ако командата се използва с параметър ALL, ChanServ ще даде оп на ника, който е използвал
командата, във всички канали, в които му е разрешено да получава оп. Ако поставите "-" пред ника, ChanServ
ще отнеме опа на дадения ник. Ако в канала SECUREOPS е ON, ChanServ няма да даде оп на ник, който има ниво
на достъп по-ниско от нужното за AutoOp.

Примери:

/msg ChanServ OP #канал
Дава оп на ника, който е използвал командата в #канала.
/msg ChanServ OP #канал pesho -ivan gosho
Дава оп на pesho и gosho и маха опа на ivan в #канала.
/msg ChanServ OP ALL
Дава оп във всички канали, в които е никът, стига да е налично нужното ниво на достъп в тях.


Syntax: HALFOP [nickove]

Дава полуоп на [никовете] в дадения канал. Ако не е даден ник, ChanServ ще даде полуоп на ника, който е
използвал командата. Ако командата се използва с параметър ALL, ChanServ ще даде полуоп на ника, който е
използвал командата, във всички канали, в които му е разрешено да получава полуоп. Ако поставите "-" пред
ника, ChanServ ще отнеме полуопа на дадения ник.

Примери:
/msg ChanServ halfop #канал pesho ivan -gosho
ChanServ ще даде полуоп в #канала на pesho и ivan и ще отнеме полуопа на gosho
/msg ChanServ halfop all
ChanServ ще ти даде полуоп във всички канали, в които му е разрешено


Syntax: VOICE [никове]

Дава voice на [никовете] в дадения канал. Ако не е даден ник, ChanServ ще даде voice на ника, който е
използвал командата. Ако командата се използва с параметър ALL, ChanServ ще даде voice на ника, който е
използвал командата, във всички канали, в които му е разрешено да получава voice. Ако поставите "-" пред ника,
ChanServ ще отнеме voice на дадения ник.

Примери:
/msg ChanServ VOICE #канал
Дава voice на ника, който е използвал командата в #канала
/msg ChanServ VOICE #канал pesho -gosho ivan
Дава voice на pesho и ivan и отнемаvoice на gosho v #канала


Syntax: UNBAN [ALL]

Премахва всички банове, които ти пречат да влезеш в канала. Ако използваш командата с параметър ALL и имаш
необходимото ниво на достъп, всички банове в канала ще бъдат изчистени.

Примери:
/msg ChanServ UNBAN #канал
Премахва всички засягащи те банове в #канала
/msg ChanServ UNBAN #канал ALL
Премахва всички банове в #канала


Syntax: CLEAR

ChanServ ще изчисти дадените chanmodes в зависимост от избраната опция.

Опции:

OPS: Деопва всеки оп в канала
HALFOP: Маха полуоповете в канала
VOICES: Изчиства Voices в канала
MODES: Изчиства всички modes в канала
BANS: Изчиства всички банове в канала
USERS: Изритва всички потребители в канала
ALL: Комбинация от OPS, VOICES, MODES и BANS (но не рита потребителите )

Примери:
/msg ChanServ clear #канал ops
ChanServ ще изчисти всички опове в #канала


Edited from: Antonia; 2001-11-20 06:26

Мнения от посетители (33):
[BG]FiStu4Ko08.09.07 02:09:48
ima greshka
pri access ste zabraili /msg cs acc #kanal add moje da go opraite =)

;) (анонимен)29.06.06 09:09:56
help
http://www.freephotosandvideos.com/ - музика на 80-те години :)

http://4at.info/showpost.php?post_id=8

http://help.4at.info/

тук си пише ;) ето ти командата за регистриране на ник:

/msg ns reg pass :)

BaHk0z- (анонимен)28.06.06 21:58:55
Kade pishe kak da si regna nick ? ili pisheli nqkade izobshto ?

GueakSilver (анонимен)30.05.06 21:08:18
ChanServ
Novata komanda e nogo gotina chestno kazano, ma ot nachaloto kato q slojixa na edin kanal i q probvaxme neshto be raboteshe i nz ma ne iska da slga !voice nick kato go napishesh, ili prosto ne moje za !voice, a samo za !op !deop?.

MAGIC_TZAR (анонимен)27.05.06 00:55:32
Nova komanda na ChanServ
Novata komanda e PubCommanDs, ako q slojish na kanalyt ti (/msg cs set #kanala-ti pubcommands on), seki koito ima op (@), moje da pishe !op tozi i cs opva 'tozi' i !deop..Taka na tam :-)

ThEdEaThDoRaMoN (анонимен)22.05.06 02:03:18
Young_Bloodz_2
mi lesno, za kick '/kick #channel 'nick' -=Zashto si go kicknal =-.

F1nal07.05.06 15:17:39
Young_Bloodz_2
Kato vleznesh v www.google.com, i napishesh IRC help, shte vidish kak se kickva ;).

az (анонимен)27.03.06 22:30:24
kanala ni
Kanala e super we hora!!!!!!!!!!4uhte liiiiiiiii weeee?Az sam mn gotina!!!:):):):)

Young_Bloodz_2 (анонимен)05.01.06 14:30:12
kick
kak moga da kick-vam ??????
Molq vi se kajete mi !!!

kalata15.12.05 22:03:49
su6toto
"hora niakoi ot vas 6te moje li da mi kaje kak da napravia daden nick da polu4ava autoop,autohalfop ili autovoice v kanala mi??? molia vi se pomognete mi!!!"
emi 6te ti kaja s udovolstvie.
1 NIka koito iska6 da ima dare4em auto op trebe da e regnat
2 da ima access
3 komandi
/msg cs access #(kanala ti) (nika koito da e autoopnat) (level (5-voice,15-halfop,20-op)
emi taka

dida (анонимен)06.12.05 19:13:10
pomognete mi pls
hora niakoi ot vas 6te moje li da mi kaje kak da napravia daden nick da polu4ava autoop,autohalfop ili autovoice v kanala mi??? molia vi se pomognete mi!!!

kalata22.11.05 13:48:37
"volcomz (анонимен) 28.02.05 16:28:11
do momi4eto
*Regnah si kanal,oba4e neznam kakvo napravih i sega kokato se opitam da vliaza v nego,a i ne samo az i drugi useri nemoga.Izpisva mi"Каналът е с +i моде и не можете да влезете в него".Kakvo triabva da napravia?*"
bre neznam ma v takiva slu4ai si dropvam kanala i pak go regvam ei taka
/msg cs drop #kanal parola
i posle si go regva6
a pak parvo probvai s tova
/msg cs clear #kanal all
i...

kalata22.11.05 13:43:43
i kak se dava kick ban
a?

kalata21.11.05 22:42:57
kak se dava mass ban.op vpoce i dr
kak se dava mass ban op voice i dr?

kalata (анонимен)07.11.05 22:19:20
kak se dava super op
i mojete li da mi kajete nqkoi za6titi za kanala,koito da gi nqma v tezi komandi(po-gore)

още коментари... ->>>

Anonymous comments are temporary disabled

  Copyright: ShakeIT IRC; dev: dzver; des: metala. Read blogs.  
eXTReMe Tracker